Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou sděleny pro každou započatou práci.


Všeobecné obchodní podmínky

 1. Povinnosti zhotovitele při provádění Díla 

 • 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu se smlouvou. 

 • 1.2 Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele Místo plnění, kde bude probíhat realizace Díla v souladu s touto Smlouvou. Dále se zavazuje provést a řádně a včas dokončit Dílo a předat jej Objednateli v souladu s touto Smlouvou. 
 •  1.3 Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce, užívací práva a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje využívat pouze odborně způsobilých subdodavatelů. 
 • 1.4 Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí Místa plnění a jiných jemu dostupných dat a míst vztahujících se k Dílu a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se všemi údaji, informacemi, skutečnostmi a podklady ho zbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci Díla. 
 •  1.5 Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané Objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provádění této Smlouvy, není výlučnou odpovědností Zhotovitele obstarat si veškeré chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat. 
 • 1.6 Nehledě na odchylná ustanovení této Smlouvy, v souladu s ust. § 2594 Občanského zákoníku, není Zhotovitel odpovědný za následky vyplývající z nevhodného příkazu nebo věci, které mu byly předány Objednatelem nebo subjektem oprávněným jednat jménem Objednatele za předpokladu, že upozornil ústně Objednatele na nevhodnost takového příkazu nebo věci a Objednatel nadále trval na jejich provedení či užití. 
 •  1.7 Pokud Zhotovitel použije zařízení, nebo věci, která mu na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní poskytl Objednatel, bude tak činit v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 •  1.8 Zhotovitel nezodpovídá za dílo zhotovené z materiálů a pomůcek dodaných objednatelem. 

2. Povinnosti Objednatele 

 • 2.1 V termínu dle Harmonogramu výstavby je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Místo plnění a umožnit Zhotoviteli přístup k datu zahájení provádění Díla. K tomuto kroku slouží předávací protokol. 
 • 2.2 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku je Objednatel odpovědný za splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených ve Smlouvě. 

3. Závěrečná ustanovení 

 • 3.1 Platnost a účinnost Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
 • 3.2 Smlouva je jedinou a úplnou dohodou Smluvních stran o provedení předmětu Díla. Smlouva může být měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě Stran písemnými dodatky. Dodatek ke Smlouvě musí být chronologicky číslován a datován, výslovně se odvolávat na Smlouvu a musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za obě Smluvní strany. 
 • 3.3 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by ve Smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají Smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy dle ust. § 576 Občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr Stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku. 
 • 3.4 Práva Objednatele a Zhotovitele vyplývající Smlouvy se promlčí ve lhůtě 3 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno příslušnou Smluvní stranou poprvé. Záruční doba je zákonně určena na materiál 2 roky, na službu 6 měsíců.
 •  3.5 Tento protokol je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto protokolu. Jedno vyhotovení bude uloženo u zhotovitele jako originál. 
 • 3.6 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany. 
 • 3.7 Veškeré přílohy připojené ke Smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění Smlouvy se zněním příloh ke Smlouvě mají ustanovení Smlouvy přednost. 
 • 3.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy vyplývají ze vzájemné dohody Smluvních stran, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této Smlouvy změnit. 
 • 3.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si VOP řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva vč. VOP a dalších příloh byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy na objednávce.